England-Idlewild, Burlington, KY

June 28, 2012

Event Director: Ben Hart

 

Eng_IdleW_Jun_2012

Thu 6/28/2012 19:57

Split time results

created by OE2003 © Stephan Krämer 2008


Place   Stno Name                                                           Class         Time                                                                                                                 
 
 
Sprint Long  (10)                       2.6 km   14 C                                  
                                                                                                 1(32)   2(33)   3(34)   4(36)   5(35)   6(37)   7(38)   8(39)   9(40)  10(41)  11(42)  12(43)  13(44)  14(57) 
                                                                                                     F                                                                                                         
 
    1     11 Mike Minium                                                    S2M          25:51    2:09    3:41    5:02    6:47    7:29    8:50   10:48   12:25   15:54   17:55   19:47   22:14   24:17   25:27 
             OCIN                                                                                 2:09    1:32    1:21    1:45    0:42    1:21    1:58    1:37    3:29    2:01    1:52    2:27    2:03    1:10 
                                                                                                 25:51                                                                                                         
                                                                                                  0:24                                                                                                         
    2     18 Joseph Burkhead                                                S2M          26:40    1:42    3:06    4:32    7:44    8:49   10:15   13:10   14:36   17:45   19:20   21:27   23:26   25:11   26:17 
             SMOC                                                                                 1:42    1:24    1:26    3:12    1:05    1:26    2:55    1:26    3:09    1:35    2:07    1:59    1:45    1:06 
                                                                                                 26:40                                                                                                         
                                                                                                  0:23                                                                                                         
    3      9 Ben Hart                                                       S2M          27:24    1:26    4:59    6:45    9:27   10:11   11:41   13:43   15:15   18:42   20:28   22:19   24:00   25:49   27:01 
             OCIN                                                                                 1:26    3:33    1:46    2:42    0:44    1:30    2:02    1:32    3:27    1:46    1:51    1:41    1:49    1:12 
                                                                                                 27:24                                                                                                         
                                                                                                  0:23                                                                                                         
    4     12 Pat Meehan                                                     S2M          30:17    1:45    3:18    4:47    9:34   10:17   11:47   15:38   17:00   20:06   22:02   24:23   26:39   28:40   29:52 
             OCIN                                                                                 1:45    1:33    1:29    4:47    0:43    1:30    3:51    1:22    3:06    1:56    2:21    2:16    2:01    1:12 
                                                                                                 30:17                                                                                                         
                                                                                                  0:25                                                                                                         
    5     13 Jim Benton                                                     S2M          38:20    3:22    4:56   12:58   16:25   17:11   18:26   20:22   21:57   28:11   30:07   31:49   34:21   36:29   37:43 
             OCIN                                                                                 3:22    1:34    8:02    3:27    0:46    1:15    1:56    1:35    6:14    1:56    1:42    2:32    2:08    1:14 
                                                                                                 38:20                                                                                                         
                                                                                                  0:37                                                                                                         
    6      8 Matthew Robbins                                                S2M          40:13    2:43    5:10    7:17   10:01   11:16   13:40   16:12   18:34   23:18   26:56   30:45   34:05   37:39   39:38 
             OCIN                                                                                 2:43    2:27    2:07    2:44    1:15    2:24    2:32    2:22    4:44    3:38    3:49    3:20    3:34    1:59 
                                                                                                 40:13                                                                                                         
                                                                                                  0:35                                                                                                         
    7     16 Matthew Little                                                 S2M          43:11    2:35    4:51    6:53   10:52   11:51   14:13   20:09   22:13   28:16   31:51   35:23   38:22   41:17   42:48 
             OCIN Lakota West HS                                                                  2:35    2:16    2:02    3:59    0:59    2:22    5:56    2:04    6:03    3:35    3:32    2:59    2:55    1:31 
                                                                                                 43:11                                                                                                         
                                                                                                  0:23                                                                                                         
    8      5 Matt Ziegler                                                   S2M          55:48    3:03    6:17    9:56   16:14   17:23   20:09   25:30   28:35   34:14   38:38   42:59   49:03   52:26   54:54 
             Unk                                                                                  3:03    3:14    3:39    6:18    1:09    2:46    5:21    3:05    5:39    4:24    4:21    6:04    3:23    2:28 
                                                                                                 55:48                                                                                                         
                                                                                                  0:54                                                                                                         
    9      3 Jordan Hertel Skyler Hertel                                    S2T        1:23:10    4:07    7:17   11:23   16:20   19:08   22:46   32:11   34:15   40:14   44:23   49:10 1:14:33 1:19:02 1:22:01 
             OCIN College Corner ES                                                               4:07    3:10    4:06    4:57    2:48    3:38    9:25    2:04    5:59    4:09    4:47   25:23    4:29    2:59 
                                                                                               1:23:10                                                                                                         
                                                                                                  1:09                                                                                                         
 
          21 Addison Bosley                                                 S2M             mp    2:05    3:49    5:18    7:17    8:08    9:35   11:22   -----   16:11   17:54   19:52   21:37   23:22   24:31 
             OCIN Lloyd HS                                                                        2:05    1:44    1:29    1:59    0:51    1:27    1:47            4:49    1:43    1:58    1:45    1:45    1:09 
                                                                                                 24:48                                                                                                         
                                                                                                  0:17                                                                                                         
 
 
Sprint Short  (9)                       2.0 km   14 C                                  
                                                                                                 1(45)   2(46)   3(47)   4(48)   5(49)   6(50)   7(52)   8(51)   9(53)  10(54)  11(58)  12(55)  13(56)  14(57) 
                                                                                                     F                                                                                                         
 
    1     20 Ben Hart                                                       S1M          13:57    0:32    1:50    2:36    3:39    4:58    6:02    6:36    7:42    9:08    9:55   10:59   11:56   12:45   13:36 
             OCIN                                                                                 0:32    1:18    0:46    1:03    1:19    1:04    0:34    1:06    1:26    0:47    1:04    0:57    0:49    0:51 
                                                                                                 13:57                                                                                                         
                                                                                                  0:21                                                                                                         
    2      4 Mike Minium                                                    S1M          15:37    0:34    1:50    2:36    3:50    5:10    6:12    6:52    8:01   10:30   11:17   12:21   13:18   14:10   15:11 
             OCIN                                                                                 0:34    1:16    0:46    1:14    1:20    1:02    0:40    1:09    2:29    0:47    1:04    0:57    0:52    1:01 
                                                                                                 15:37                                                                                                         
                                                                                                  0:26                                                                                                         
    3     14 Katy Drinkhouse                                                S1F          21:20    0:53    2:42    3:46    5:06    6:47    8:13    9:04   10:27   12:44   14:07   17:03   18:18   19:24   20:47 
             OCIN                                                                                 0:53    1:49    1:04    1:20    1:41    1:26    0:51    1:23    2:17    1:23    2:56    1:15    1:06    1:23 
                                                                                                 21:20                                                                                                         
                                                                                                  0:33                                                                                                         
    4     15 Jim Benton                                                     S1M          21:29    0:35    1:48    2:32    3:30    4:48    5:54    6:35    8:31   16:51   17:52   18:39   19:32   20:16   21:05 
             OCIN                                                                                 0:35    1:13    0:44    0:58    1:18    1:06    0:41    1:56    8:20    1:01    0:47    0:53    0:44    0:49 
                                                                                                 21:29                                                                                                         
                                                                                                  0:24                                                                                                         
    5      7 Katie Karnes                                                   S1F          30:45    1:53    4:05    5:55    7:57    9:55   11:42   12:56   16:29   20:54   22:08   25:00   26:55   28:24   30:18 
             OCIN                                                                                 1:53    2:12    1:50    2:02    1:58    1:47    1:14    3:33    4:25    1:14    2:52    1:55    1:29    1:54 
                                                                                                 30:45                                                                                                         
                                                                                                  0:27                                                                                                         
    6      6 Joyce Whalen                                                   S1F          41:19    1:28    4:43    6:42    9:20   12:21   15:00   17:03   21:08   26:21   29:11   31:54   34:36   36:58   40:07 
             OCIN                                                                                 1:28    3:15    1:59    2:38    3:01    2:39    2:03    4:05    5:13    2:50    2:43    2:42    2:22    3:09 
                                                                                                 41:19                                                                                                         
                                                                                                  1:12                                                                                                         
    7     19 Debra Michels Rebecca Burkhead                                 S1T          56:02    1:24    6:29    9:17   12:31   19:15   24:15   35:30   38:39   44:11   47:02   50:48   51:58   53:43   55:24 
             SMOC                                                                                 1:24    5:05    2:48    3:14    6:44    5:00   11:15    3:09    5:32    2:51    3:46    1:10    1:45    1:41 
                                                                                                 56:02                                                                                                         
                                                                                                  0:38                                                                                                         
 
          10 Pat Meehan                                                     S1M             mp    0:36    2:06   -----    4:13    5:31    6:38   -----    8:23   10:18   11:11   12:13   13:12   14:03   15:01 
             OCIN                                                                                 0:36    1:30            2:07    1:18    1:07            1:45    1:55    0:53    1:02    0:59    0:51    0:58 
                                                                                                 15:21                                                                                                         
                                                                                                  0:20                                                                                                         
          17 Gary Little                                                    S1M             mp    1:21    6:15    7:37    9:44   12:13   14:20   16:16   18:57   -----   30:27   32:23   34:07   35:47   38:14 
             OCIN                                                                                 1:21    4:54    1:22    2:07    2:29    2:07    1:56    2:41           11:30    1:56    1:44    1:40    2:27 
                                                                                                 39:16                                                                                                         
                                                                                                  1:02                                                                                                         
 
 
 
Route Gadget

Results by Courses

results of previous OCIN local event (Western Woods, May 31 & June 21, 2012)

results of next OCIN local event (Fort St. Clair, June 30, 2012)

 

return to results index

return to OCIN home