Camp Friedlander

October 14, 2017

October 14 – Night Score-O

 

 

Results by Age class

 

Split Times

 

Results by Courses:

Score (69)

28 C 280 Pts

1:00

 

Place

Stno

Name

Text1

Troop

Class

Pts

Time

 

Penalty

Score

 

 

1

67

Joe and John Ratermann

 

OCIN

M21

260

57

 

 

260

2

2

Eha Wallach Wolfzorn

 

BSA 55

M21

220

48

 

 

220

3

6

Warpenberg Clemons Soberano

 

BSA 55

M15+

220

53

 

 

220

4

44

Klein Roiddriguez Kenda

 

BSA 299

M21

220

53

 

 

220

5

60

C Perera C East

 

BSA 672

M15+

220

53

 

 

220

6

66

Trach Weintz Covarrubias

 

BSA 850

M21

220

53

 

 

220

7

38

George Katzman Liner

 

BSA 299

M12

220

55

 

 

220

8

15

Poellein Dearth

 

BSA 112

M21

220

56

 

 

220

9

10

Poellein Leen

 

BSA 112

M14

220

57

 

 

220

10

53

L Royse Stanton

 

BSA 700

M15+

220

57

 

 

220

11

11

Barrett Boccelli

 

BSA 112

M14

220

58

 

 

220

12

61

D Lucey Laux

 

BSA 672

M14

210

51

 

 

210

13

35

Patil Ohm

 

BSA 560

M15+

210

51

 

 

210

14

36

Barisford Hutchason

 

BSA 560

M14

210

51

 

 

210

15

48

Mills Hines Henderson

 

BSA 114

M12

210

54

 

 

210

16

17

Coyle Ward

 

BSA 803

M12

210

56

 

 

210

17

25

Dombrowski Ponton

 

BSA 947 962

M15+

210

59

 

 

210

18

4

Worpenberg Wolfzorn

 

BSA 55

M15+

210

59

 

 

210

19

1

Soberano Moeller

 

BSA 55

M15+

210

59

 

 

210

20

7

Reinhardt Cline Laufersweiler

 

BSA 55

M14

200

44

 

 

200

21

33

Nash Day

 

BSA 888

M14

200

51

 

 

200

22

19

Telles Schwab Sulek

 

BSA 803

M12

200

54

 

 

200

23

46

Bickel Bettinger Rifstan

 

BSA 114

M15+

200

55

 

 

200

24

13

Porter Verma Towne

 

BSA 112

M12

200

57

 

 

200

25

43

B Casteel J Henderson

 

BSA 161

M21

200

57

 

 

200

26

29

Jouwstra Holbrook Jouwstra

 

BSA 888

M14

190

47

 

 

190

27

3

Paprocki Steckler

 

BSA 55

M15+

190

53

 

 

190

28

8

Beeker Pruit DeAngelis

 

BSA 55

M15+

190

53

 

 

190

29

55

Borgman Boni Maxwell

 

GS 48471

F14

190

56

 

 

190

30

37

Casteel Gardner Dyson

 

BSA 161

M14

190

57

 

 

190

31

14

Graf Conley

 

BSA 112

M14

190

59

 

 

190

32

34

Reed Bender

 

BSA 888

M15+

180

51

 

 

180

33

52

M Royse Aerosmith

 

BSA 700

M14

180

52

 

 

180

34

5

Eha Clemons

 

BSA 55

M15+

180

53

 

 

180

35

68

Lauckner Schnitter Schni

 

BSA 694

M12

180

54

 

 

180

36

69

Lerst Carpenter

 

BSA 694

M14

180

54

 

 

180

37

26

Steinke Whitaker Landers

 

BSA 947 962

M12

170

47

 

 

170

38

31

Weintz Weintz Forscher

 

BSA 888

M14

170

47

 

 

170

39

70

Lauckner Lerst

 

BSA 694

M21

170

48

 

 

170

40

51

Royse Hameed Stamped

 

BSA 700

M12

170

50

 

 

170

41

63

Ogilve Huseman

 

BSA 850

M14

170

53

 

 

170

42

40

Kelly Srikar Snyder

 

BSA 299

M12

170

56

 

 

170

43

24

Wargacki Wargacki

 

BSA 947 962

M14

160

45

 

 

160

44

32

Gehler Vanhemert

 

BSA 888

M14

160

48

 

 

160

45

39

Rodriguez Eboral

 

BSA 299

M14

160

54

 

 

160

46

47

Defoor Blatt

 

BSA 114

M12

160

59

 

 

160

47

45

Holbrook Nash

 

Crew 888

F21

150

44

 

 

150

48

42

Turner Hildebrand

 

BSA 161

M14

150

54

 

 

150

49

56

Spellman Blunt

 

GS 48471

F14

150

55

 

 

150

50

22

Ward Telles

 

BSA 803

M21

250

1:09

 

-100

150

51

41

Caton Henderson Taylor

 

BSA 161

M15+

140

46

 

 

140

52

9

Pobanz Pobanz Hansen

 

BSA 112

M12

140

51

 

 

140

53

62

Barhorst S Crowe

 

BSA 672

M21

130

47

 

 

130

54

23

Martin Enman St Clair

 

BSA 947 962

M12

140

1:00

 

-10

130

55

50

King Klein

 

BSA 700

M14

120

35

 

 

120

56

54

Skerness Brown

 

BSA 700

M12

120

36

 

 

120

57

18

Franklin Gerwe Sage

 

BSA 803

M12

120

47

 

 

120

58

57

Blunt Bergman

 

GS 48471

F21

120

47

 

 

120

59

64

Covarrubias Moyer

 

BSA 850

M12

120

49

 

 

120

60

58

T Crone N OConnor

 

BSA 672

M12

120

51

 

 

120

61

12

Sunberg Oglesby Nivens

 

BSA 112

M14

120

52

 

 

120

62

20

Hoffman Schwab

 

BSA 803

M14

120

56

 

 

120

63

16

Boccelli Leen

 

BSA 112

M21

140

1:01

 

-20

120

64

21

Eagan Coleman

 

BSA 803

M21

100

44

 

 

100

65

59

B Lucey B Laux

 

BSA 672

M12

100

50

 

 

100

66

30

Brailey Rechtiene Rechtiene

 

BSA 888

M14

70

46

 

 

70

67

65

Swails Weintz

 

BSA 850

M15+

60

51

 

 

60

68

28

Whitaker Wargacki Acholt

 

BSA 947 962

M12

50

58

 

 

50

69

49

Kleiner Lower Ball

 

BSA 114

M14

150

1:10

 

-110

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

results of previous OCIN local event (East Fork State Park, October 7, 2017)

results of next OCIN local event (Rentschler Forest, October 27, 2017)

return to results index

return to OCIN home